Darknes

37 tekstów – auto­rem jest Dar­knes.

na­ryso­wałam so­bie szczęście - te­raz muszę je tyl­ko pokolorować 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2016, 22:02

noc - wewnętrzne mo­nolo­gi, tracące wy­razis­tość wraz z nad­chodzącym świtem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2014, 04:51

Dom to miej­sce w którym żyje­my dzi­siaj i jut­ro, to czas w którym coś tworzy­my, to nasze pier­wsze wspólnie za­sadzo­ne kwiaty na ok­nie i ogród który pielęgnu­jemy tak jak nasze ser­ca aby nie zachwaszczały... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2014, 22:39

nieko­nie­cznie trze­ba iść spać, aby przes­pać swo­je życie 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 października 2013, 21:52

Tych, którzy naj­bar­dziej nas de­ner­wują, zaz­wyczaj również naj­bar­dziej kochamy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 października 2013, 21:42

w życiu nie chodzi o to aby się ści­gać, tyl­ko żeby do­biec do końca 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 września 2013, 00:41

bo ja jes­tem szczęśli­wym aniołem, dry­fującym po bez­ska­zitel­nym niebie :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2013, 23:42

w ra­mionach diabła na­wet anioł może się zapomnieć... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lipca 2013, 23:35

- niemogę od­na­leźć sen­su życia
-to go stwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 czerwca 2013, 19:59

dry­fuję na trat­wie przez­nacze­nia przez ocean włas­nych myśli co chwi­le zarzu­cając kot­wicę wspom­nień by jeszcze raz spoj­rzeć na wszys­tko co prze­minęło, zapląta­na w sieci przeszłości cze­kam na ko­lej­ny przypływ, dla­ka dro­ga do domu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 czerwca 2013, 19:31

Darknes

Darknes

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2016, 10:54Darknes sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

24 czerwca 2016, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

23 czerwca 2016, 22:41Darknes sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

23 czerwca 2016, 22:23Cris sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

23 czerwca 2016, 22:17Darknes sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

23 czerwca 2016, 22:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st narysowałam so­bie szczęście - [...]

24 lipca 2014, 04:51Darknes do­dał no­wy tek­st noc - wewnętrzne mo­nolo­gi, [...]